หนังสือ

หนังสือที่อยู่บนหน้านี้เป็นรูปแบบ pdf พร้อมที่จะเปิดอ่านหรือดาวน์โหลด หนังสือที่มีรูปบกเป็นผลงานของ แมคซ์ ไคลน์ ส่วนหนังสือที่อยู่ด้านล่าง (ไม่มีรูปปกหนังสือ) เป็นหนังสือแปลมาจากหนังสือของ ศจ. อาร์ บี. ธีม, จูเนียร์

สัมพันธภาพกับพระเจ้า 1สัมพันธภาพกับพระเจ้า 2ข่าวดี พระกิตติคุณแห่งพระเยซูคริสต์พระธรรม ยากอบ : การวิเคราะห์และอธิบายโดย แมคซ์ไคลน์การวิเคราะห์และอธิบาย พระธรรมฟีเลโมน โดยอาจารย์แมคซ์ ไคลน์เพลงนมัสการพระเจ้า และ ตัวอย่างในการประกอบพิธีมหาสนิทสารานุกรมศัพท์ศาสนศาสตร์การฟื้นฟูสภาพจิต