หน้าแรก

อาจารย์ แมคซ์ ไคลน์ เป็นมิชชันนารีในภาคเอเชียและเป็นผู้เขียนหนังสือวิเคราะห์พระคัมภีร์ อาจารย์แมคซ์ได้ศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์ภายใต้พันธกิจการสอนของศาสนาจารย์ อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลอันซื่อสัตย์ของท่านเป็นเวลากว่า 30 ปี ในระหว่างเวลานี้ อาจารย์แมคซ์ได้เรียนหลักคำสอน และความจริงจากพระคัมภีร์หลายๆ ประเด็น ซึ่งอำนวยความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่ท่าน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีจุดประสงค์ที่จะอธิบายชีวิตฝ่ายวิญญาณนี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคน

ศจ. อาร์. บี. ธีม จูเนียร์ อดีตศิษยาภิบาลของคริสตจักรเบระคา เมืองฮูสตัน, รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว (2 โครินธ์ 5:8) ในวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009

ศจ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ (หรือที่ทุกคนเรียกว่า ‘The Colonel / เดอะ เคอร์เนิล’) ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ภาษากรีก และภาษาฮีบรูที่มหาวิยาลัยอริโซนา หลังจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบัน Dallas Theological Seminary เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านจึงต้องหยุดการศึกษาไว้เพื่อเข้าไปรับใช้ชาติในกองทัพอากาศ โดยท้ายสุดท่านได้รับยศนาวาอากาศโท

หลังจากท่านสำเร็จการศึกษาแล้ว ในปี ค.ศ. 1950 ท่านเริ่มรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรเบระคา การศึกษาภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ (กรีกและฮีบรู) ศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นฉบับเป็นหลักในการรับใช้พระเจ้าของท่าน ศจ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ได้สอนโดยใช้ภาษาดั้งเดิมในบริบทตามยุคสมัยของพระคัมภีร์ ซึ่งจะให้ผู้เรียนรู้จักพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์มากยิ่งขึ้น

ศจ. อาร์. บี. ธีม, จูเนียร์ได้พัฒนาระบบใหม่ๆ ในการใช้คำศัพท์เฉพาะ ภาพประกอบ และประเภทหลักคำสอน ซึ่งเสริมประสิทธิภาพในการเข้าใจ และการประยุกต์ใช้หลักคำสอนพระคัมภีร์ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนแก่ผู้เรียน เป้าหมายของพันธกิจ คือ ให้คริสเตียนรู้จักวิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่ผู้เชื่อ เพื่อเขาจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่บริบูรณ์

(มีข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ www.rbthieme.org)