Home

MaxKlein, misyonaryo ug tagsulat, mikat-on ubos sapagpanudlo sa ministeryo ni R.B. Thieme, Jr., ang iyang matinud-anonug pinalangga nga Pastor-Magtutodlo sa kapin na sa 40 ka tuig. Atolniadtong panahuna, si Max Kleine nakakat-on ug daghang mga prinsipyosa Bibliya ug mga doktrinadong kamatuoran nga maoy naghatag niya ugtin-aw nga panabot mahitungod sa Espirituhanong panginabuhi. Kininga Espirituhanong panginabuhi gusto ni Max nga ipasabot sa madalingpamaagi pinaagi sa pagsulat sa mga komento bersikulo por bersikulo ugmga mensahe sa nagkalain-laing tiyolohiyang sabdyek, aron ang ubanmakahibalo sa Espirituhanong panginabuhi nga gihatag sa Ginoo satanang magtotuo ni Kristo Jesus.

R.B. Thieme, Jr. ,pastor sa Simbahan sa Berachah gikan niadtong 1950-2003 ug presidentesa R.B. Thieme, Jr., Bible Ministries ug siya mitaliwan pinaagi sakamatayon paingon sa eternidad niadtong Domingo, 16 sa Agosto 2009 satakna sa may alas 8:45 sa gabii ug karon “mibiya na sa lawas ugnakig-uban na sa atong Ginoo” (2 Corinto 5:8b).

Mahigugmaong gitawag ug ‘ang Colonel’ saiyang kongregasyon, si R.B. Thieme, Jr., mao ang pastor sa Simbahansa Berachah, Houston, Texas, hantod sa iyang pagretiro sa pulpitoniadtong 2003. Ang iyang halangdon nga akademiko nga bakgrawonnaglakip sa University of Arizona (Phi Beta Kappa) ug DallasTheological Seminary (Summa Cum Laude). Ang iyang graduatestudies nabalda tungod sa iyang pagserbisyo sa kasundalohanniadtong ikaduhang gubat sa kalibutan ug diin siya misaka sa ranggonga lieutenant colonel sa Army Air Corps.

Human niya nakumpleto ang iyang pagtoon,miadto siya sa Simbahan sa Berachah niadtong 1950. Ang makuti ngapagtoon sa Griyego, Hebreo, tiyolihiya, kasaysayan, ug textualcriticism maoy nahimong pundasyon sa iyang masuktanon ngapropesyon sa pagkat-on ug pagtudlo sa pulong sa Diyos.

Ang pagtudlo ni Thieme gibase sa orihinal ngapinulongan sa kasulatan inubanan sa pagpatin-aw sa konstekto sakasaysayan diin kanus-a nahisulat ang Bibliya. Ug siya nakamugna ugbinag-o nga sistema sa bokabularyo, ilustrasyon, ug mga kategoriyanga Biblikal nga gidesinyo alang sa pagpaambit sa pagkamatood sapulong sa Diyos. Ang walay-tumbas nga pagtutok sa iyang ministeryomikonsetrar sa mga pamaagi sa pagpuyo sa Kristohanong pagkinabuhi.

Ang mga libro ug mga girekord nga panudlo niR.B. Thieme, Jr. pwedeng paga-orderon nga walay bayad didto sa R.B.Thieme, Jr., Bible Ministries. Tan-awa sa www.rbthieme.org sadugang detalye.

Sadugang pakisusi ug impormasyon mahitungod sa mga klase, seminar,pagdawat sa mga pagtun-an, palihug ipadala ang inyong mga email sa:sawokproductions@yahoo.com